Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. je závazný pro všechny účetní jednotky. Na tomto zákonu ze dne 12. prosince 1991 se usneslo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Členění zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví je rozdělen na devět částí, které pojednávají o těchto účetních problémech:

Část I.: Obecná ustanovení, § 1 – 8

§ § 1 – na jaké účetní jednotky (ÚJ) se zákon vztahuje

§ § 2 – předmět účetnictví

§ § 3 – účetní období

§ § 4 – kdy jsou ÚJ povinni vést účetnictví

§ § 5 – koho mohou ÚJ pověřit vedením svého účetnictví

§ § 6 – povinnosti ÚJ

§ § 7 – 8 – jak je ÚJ povinna vést účetnictví

Část II.: Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy, § 9 – 17

§ § 9 – rozsah vedení účetnictví

§ § 11 – účetní doklady

§ § 12 – účetní zápisy

§ § 13 – účetní knihy

§ § 14 – směrná účtová osnova a účtový rozvrh

§ § 16 – ostatní ustanovené o účetních knihách

§ § 17 – otevírání a uzavírání účetních knih

Část III.: Účetní závěrka, § 18 – 23b

§ § 18 – účetní závěrka

§ § 19 – rozvahový den

§ § 20 – ověřování účetní závěrky auditorem

§ § 21 – výroční zpráva

§ § 22 – 23 – konsolidovaná účetní závěrka

Část IV.: Způsoby oceňování, § 24 – 28

§ § 24 – jak ÚJ oceňují majetek a závazky

§ § 25 – co ÚJ oceňují

§ § 26 – výsledek oceňování

§ § 27 – co se oceňuje reálnou hodnotou

§

§ § 28 – oceňování v souladu s účetními metodami

Část V.: Inventarizace majetku a závazků, § 29 – 30

§ § 29 – pravidla inventarizace

§ § 30 – jak se zjišťují stavy majetku a závazků

Část VI.: Úschova účetních písemností, § 31 – 32

§ § 31 – jak dlouho se uchovávají účetní písemnosti

§ § 32 – co lze použít jako účetní záznamy

Část VII.: Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země, § 32a – 32e

§ § 32a – rozsah působnosti

§ § 32b – obsah zprávy o platbách

§ § 32c – konsolidovaná zpráva o platbách

§ § 32d – zveřejňování

§ § 32e – kritéria rovnocennosti

Část VIII.: Uvádění nefinančních informací, § 32f – 32i

§ § 32f – rozsah působnosti

§ § 32g – nefinanční informace

§ § 32h – samostatná zpráva

§ § 32i – ověřování vypracování nefinančních informací auditorem

Část IX.: Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, § 33 – 40

§ § 33 – účetní záznamy

§ § 34 – přenos průkazného účetního záznamu

§ § 35 – opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech

§ § 36 – standardy

§ § 37 – přestupky

§ § 38 – zmocňovací ustanovení