Výpočet silniční daně 2025 se týká všech firem, podnikatelů a živnostníků, kteří používají auto k výdělečné činnosti nebo pro účely služebních cest.

Výpočet silniční daně 2025

Výpočet silniční daně 2025 u osobních aut se odvíjí od objemu motoru, u nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav.

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Výpočet silniční daně 2025 a plátce daně

Každá fyzická nebo právnická osoba využívající vozidlo k podnikání, se musí k placení silniční daně zaregistrovat ve lhůtě nejbližší splatnosti zálohy na daň.

Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Dále se poplatníkem silniční daně stává ten, když půjčíte vůz jinému člověku, který jej bude používat ke svému podnikání. Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci veškeré cestovní výlohy za pracovní cesty, na kterých využívá zaměstnanec vlastní vůz.

Výpočet silniční daně 2025 se netýká pro vozidla:

  • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L 1 a jejich přípojná vozidla
  • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost
  • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období
  • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou
  • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací
  • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která: mají elektrický pohon, mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

Výpočet silniční daně 2025 v zálohách

U silniční daně má každý poplatník povinnost platit zálohy. Ty se odvádějí čtvrtletně. Zálohy na daň se vypočtou jako 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost.

  • čtvrtletí (leden, únor, březen) do 15. dubna
  • čtvrtletí (duben, květen, červen) do 15. července
  • čtvrtletí (červenec, srpen, září) do 15. října
  • čtvrtletí (říjen, listopad) do 16. prosince