Jak se odvádí daň z příjmů fyzických osob a jak se provádí výpočet daně 2022? Jaká daňová zvýhodnění můžete pro letos uplatnit?

Výpočet daně 2022

Sazba daně z příjmů fyzických osob je patnáct procent. Platí se z těchto příjmů:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z kapitálového
 • Příjmy z pronájmu
 • Bezúplatný příjem z daru
 • Ostatní příjmy

Výpočet daně 2020 a příjmy, které dani z příjmů nepodléhají

 • přijaté úvěry a půjčky,
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení SJM,
 • příjmy získané nabytím akcií
 • au-pair

Výpočet daně 2022 a příjmy osvobozené od daně

Příjmy, které jsou osvobozené od daně, nemusíte přiznávat ani dokládat. Osvobození je ale u některých příjmů podmíněno splněním jistých podmínek a limitů například takzvaným časovým testem. Všechny osvobozené příjmy upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Patří sem například:

 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody se nedaní, pokud nepřesáhnou 36 násobek minimální mzdy),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (příjem z prodeje motorového vozidla, lodi a letadla je osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok),
 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let),
 • odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),

Výpočet daně 2022 a podání daňového přiznání

U zaměstnanců hradí daň z příjmů zaměstnavatel, který rovněž podává finančnímu úřadu roční zúčtování daně. Povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání musíte v případě, pokud jste v uplynulém roce měli:

 • příjem z několika zaměstnání zároveň a příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní
 • roční příjem z podnikání je vyšší než patnáct tisíc korun
 • je příjem ze zaměstnání a vaše další příjmy (třeba z pronájmu nebo podnikání) přesáhly hranici šesti tisíc za rok – hranice platí pro hrubé příjmy, nikoli zisk
 • v podnikání vykázali ztrátu
 • nadprůměrné příjmy, které v daném roce překročily limit 48 násobku průměrné mzdy