Výpočet daně 2020 se týká všech příjmů, uvedených v zákoně. Osvobození od daně je u některých příjmů podmíněno splněním podmínek. Které příjmy jsou osvobozené od daně?

Výpočet daně 2020 Výpočet daně 2020 pro daň z příjmu činí u fyzických osob je výše 15 procent ze základu daně. Podnikatelé si výpočet daně 2020 provedou a vypočtou na základě daňového přiznání. Osoby samostatně výdělečně činné podávají daňové přiznání jen v případě, že je jejich roční výdělek vyšší jak 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud ale měli loni jiný příjem (mimo zaměstnání), který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.

Výpočet daně 2020 a vyplnění daňového přiznání

Vyplněné daňové přiznání se podává do konce března každý rok. Zákonný termín lze podle daňového řádu bez pokuty překročit ještě o pět pracovních dní, podáte-li daňové přiznání později, čeká vás pravděpodobně pokuta. Pokud podáváte daňové přiznání k dani z příjmů přes daňového poradce, jste povinni do konce března předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmů pověřil. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na konec června. A finanční úřad opět toleruje doručení opožděné o pět pracovních dní.

Výpočet daně 2020 a osvobozené příjmy od daně

Příjmy, které jsou od daně osvobozené, nemusíte danit ani přiznávat. Osvobození je ale u některých příjmů podmíněno splněním jistých podmínek a limitů například takzvaným časovým testem. Všechny osvobozené příjmy upravuje § 4 zákona o daních z příjmů. Patří sem například:

  • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let)
  • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (příjem z prodeje motorového vozidla, lodi a letadla je osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok)
  • odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
  • výživné
  • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
  • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
  • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)
  • příjmy nabyté dědictvím

Výpočet daně 2020 a její výše

Výpočet daně 2020 provádí naši zkušení účetní, na základě daňové kalkulačky. Přenechejte své účetnictví našim účetním, specializujícím se na výpočet daně 2020 a na sestavení daňového přiznání. Jsme profesionální účetní firma, zabývající se drobnými živnostníky, velkými společnostmi i neziskovými organizacemi.

Podnikatelé, živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné mají dvě možnosti, jak výdaje uplatnit:

  • daňovou evidenci – účetní doložení všech skutečně vynaložených výdajů
  • paušály

Základem daně z příjmů je rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení.