Jak se provádí výpočet daně 2019? Daň z příjmu se týká každé právnické a fyzické osoby, ale také zaměstnanců, penzistů apod. Jaká je sazba daně a kde najdete kalkulačku pro výpočet daně 2019?

Výpočet daně 2019 pro daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob se odvádí ze mzdy, výdělku z podnikání, ale také z celé řady jiných příjmů. Sazba daně z příjmů fyzických osob je patnáct procent.

Výpočet daně 2019 a předmět daně

Pro výpočet daně jsou v zákoně stanoveny příjmy, které musíme zahrnout do daňového přiznání. Které to jsou?

  • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou to příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.
  • Příjmy z kapitálového majetku – jde se o příjmy, které plynou z toho, že držíte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry apod. Část těchto příjmů ale bývá zdaněna srážkovou daní už u zdroje.
  • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – tedy především příjmy ze zaměstnání. Platí zde odměny za výkon funkce.
  • Příjmy z pronájmu – jedná se o pronájem nemovitostí i movitých věcí, s výjimkou pronájmu příležitostného. Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti a příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc za rok
  • Bezúplatný příjem z daru – Příjmy z darů jsou od daně z příjmů osvobozeny v případě, že součet jejich hodnoty od téhož dárce nepřesáhne za rok hranici 15 tisíc korun.
  • Ostatní příjmy – do této skupiny se řadí všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností hranici třiceti tisíc korun.

Výpočet daně 2019: které příjmy do daně nespadají:

  • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit
  • přijaté úvěry
  • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby
  • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi, a to za stravu a ubytování

Výpočet daně 2019 a sestavení daňového přiznání

Každý podnikatel, právnická osoba i zaměstnanec a všichni, kdo nejsou osvobozeni od daně z příjmu a jejich příjmy za uplynulý rok přesáhly 15 tisíc korun, musí do konce března podat daňové přiznání.

Povinnost se týká podnikatelů, živnostníků, studentů, zaměstnanců i penzistů. Výjimku mají zaměstnanci, kteří během roku pracovali buď jen u jednoho zaměstnavatele, anebo u všech svých zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani.

Podat daňové přiznání musejí i zaměstnanci, kteří žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v loňském roce neměli. Jedná se o plátce solidární daně nebo osoby, kterým pojišťovna v předchozím roce vyplatila pojistné plnění ze soukromého životního pojištění. Formulář na vyplnění daňového přiznání a čísla příslušných bankovních účtů finančního úřadu naleznete na webu finanční správy.

Provedeme vám výpočet daně 2019

Přenechejte starosti spojené se sestavením daňového přiznání a výpočet daně 2019 našim profesionálním účetním. Jsme účetní firma, zabývající se sestavením daňového přiznání, výpočtem daně i podáním daňového přiznání. Pro podnikatele a živnostníky nabízíme poradenskou činnost, vedení účetnictví i služby daňového poradce.