Specializujeme se na účetnictví neziskových organizací. Neziskové organizace jsou registrovány u rejstříkového soudu, čímž nabývají své právní subjektivity. My vám s těmito náležitostmi pomůžeme.

Účetnictví neziskových organizací

Neziskové organizace se stávají právnickými osobami a tím vzniká povinnost vést účetnictví neziskové organizace, které je nezbytné pro efektivní hospodaření. U účetnictví neziskových organizací musí být správně vypočítané odvody na daních a samozřejmě je vedeno také pro kontrolu hospodaření s penězi.

Co jsou neziskové organizace a jaké jsou druhy

 • soukromé – Jsou zcela odděleny od státní správy
 • neziskové – Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, nefungují však na principu přerozdělování. Zisk musí být použit na cíle dané organizace a nesmí docházet k jeho přerozdělení mezi vlastníky nebo vedením neziskové společnosti.
 • dobrovolné – Zde pracují dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu nebo dary.
 • institucionalizované – které mají institucionální strukturu, jako je název, prostory, kontakty a to bez ohledu na to, zda jsou formálně či právně registrovány
 • samosprávné a nezávislé – Tyto společnosti mají vlastní postupy a struktury a jsou schopny řídit samy sebe.

Účetnictví pro neziskové organizace musí vést všechny neziskové organizace, vyhrazené v zákoně. Jde o tyto organizace:

 • občanská sdružení včetně odborů
 • politické strany a politická hnutí
 • církve a náboženské společnosti, včetně jimi zakládaných právnických osob
 • obecně prospěšné společnosti
 • zájmová sdružení právnických osob
 • organizace s mezinárodní účastí
 • nadace a nadační fondy
 • společenství vlastníků jednotek
 • veřejné vysoké školy
 • honební společenstva
 • profesní a jiné komory
 • další subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Účetnictví pro neziskové organizace ve zjednodušené formě

Existuje několik druhů neziskových organizací, které mohou vést své účetnictví ve zjednodušené formě. Jde o: církve, náboženské spolky, občanská sdružení, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek a to podobě jakéhosi soupisu, kde jsou zaevidovány jen účetní skupiny. Nejsou zde tvořeny rezervy a opravné položky a účetní uzávěrka je sestavována v rozsahu jednotlivých skupin.

Účetnictví pro neziskové organizace se řídí zákonem o účetnictví, který doplňují vyhlášky ministerstva financí, ve kterých jsou stanoveny metody a obecná uspořádání. Účetnictví pro neziskové organizace je velmi náročné a proto se ho vyplatí přenechat odborníkům. Naše společnost vám zpracuje účetnictví rychle a precizně. Zajistíme veškeré konzultace a poradenství. Naši specialisté jsou pravidelně školeni, máte tedy plnou záruku, že vše bude vypracováno podle nejnovějších předpisů a zákonů.