Srážková daň 2025 se týká příjmů ze závislé činnosti, které mohou být zdaněni vybíranou srážkou, pokud se však jedná o příjmy plynoucí na základě o dohody o provedení práce.

Srážková daň 2025

U dohod o provedení práce zdaněných srážkovou daní má zaměstnanec několik možností, jak zaplacenou daň získat zpět. Často se mu vrátí celá zaplacená částka. Příjmy ze závislé činnosti mohou být zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zároveň pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tyto příjmy a z nich sraženou daň lze pak zahrnout do daňového přiznání.

Pro zdanění příjmů vyplácených za práci na základě uzavřené dohody o provedení práce je rozhodnou jednak výše těchto příjmů vyplácených zaměstnanci za kalendářní měsíc, a pak také ta skutečnost, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani.

Srážková daň 2025 u dalších příjmů:

  • příjmy plynoucí fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou určeny k podnikání
  • z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu
  • z podílu na zisku tichého společníka
  • z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti
  • příjmy z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem
  • příjmy z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření, z penzijního pojištění, z plnění ze soukromého životního pojištění

Srážková daň 2025 ve výši 5% se vztahuje na příjmy z úplaty u finančního leasingu.

Srážková daň 2025 ve výši 19 % se použije u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek a u veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5.

Srážková daň 2025 a splatnost daně

Srážku daně z příjmů podle zvláštní sazby daně je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady, nebo u dividendových příjmů ze zaknihovaných akcií a podílů na zisku při jejich výplatě. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku.