Srážková daň 2022 podle zákona č. 80/2019 Sb., upravuje výši hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti. Jak vysoká je srážková daň 2022 a kdy ji musíme odvést?

Srážková daň 2022

Novinkou od roku 2019 je podle zákona č. 80/2019 Sb., je mimo jiné zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení. Konkrétně se jedná o změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) ZDP, kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“, tato částka aktuálně (od 1. 1. 2019) činí 3 000 Kč.

Daňový balíček nabyl účinnosti již 1. 4. 2019, z přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. však vyplývá, že srážková 15 % daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu až do výše 3 000 Kč bude poprvé použita při zúčtování příjmů za měsíc květen letošního roku, které se právě nyní začíná provádět.

Toto ustanovení se týká příjmů z dohod o pracovní činnosti, odměn členů statutárních orgánů, odměn za práci ve volební komisi apod. Tato změna se nedotkne srážkové daně z dohod o provedení práce, u kterých zůstává zachován limit 10 000 Kč.

Srážková daň 2019 se vztahuje na příjmy:

plynoucí fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou určeny k podnikání

z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti

z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu

z podílu na zisku tichého společníka

z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření, z penzijního pojištění, z plnění ze soukromého životního pojištění

z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem

plynoucí fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže

Srážková daň 2022 a její výše

Srážková daň 2022 se týká příjmů ze závislé činnosti. Mohou být zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč v případě, že zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Tyto příjmy a z nich sraženou daň lze pak zahrnout do daňového přiznání. U příjmů ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní se použije sazba daně 15%. Srážková daň 2022 a sazba daně 5% se vztahuje na příjmy z úplaty u finančního leasingu. Srážková daň 2022 a sazba daně 19 % se použije u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek a u veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5.