Srážková daň 2020 je poplatníkovi srážena ze základu daně, kterým se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvýšeným o povinné pojistné. Jak se srážková daň účtuje?

Srážková daň 2020

Srážková daň z příjmů je poplatníkovi srážena ze základu daně, kterým se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zvýšeným o povinné pojistné (viz §6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Uplatnit srážkovou daň lze pouze v případě, kdy úhrn příjmů nepřekročil rozhodnou částku dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zároveň zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmů. Od 1. 1. 2014 platí, že pouze příjmy z dohod o provedení práce jsou zdaněny srážkovou daní a to v případě, kdy zaměstnanec nemá podepsané prohlášení k dani a jeho příjmy z těchto dohod nejsou vyšší než 10 000 Kč měsíčně.

Srážková daň 2020 a splatnost daně

Srážku daně z příjmů podle zvláštní sazby daně je povinen provést zaměstnavatel při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady, nebo u dividendových příjmů ze zaknihovaných akcií a podílů na zisku při jejich výplatě. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku.

Srážková daň 2020 a vyúčtování daně

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je plátce daně povinen podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy vyúčtování za uplynulý rok je třeba podat do 31. 3. 2019.

Vyúčtování podává plátce daně odděleně za daně vybrané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami, a poplatníkům, kteří jsou právnickými osobami. Vyplácí-li, poukazuje-li nebo připisuje-li plátce daně úhrady ve prospěch jak fyzických, tak i právnických osob, bude předkládat Vyúčtování dvě.

Srážková daň 2019 se odvádí u příjmů:

  • z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem
  • z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření, z penzijního pojištění, z plnění ze soukromého životního pojištění
  • z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu
  • z podílu na zisku tichého společníka
  • z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti
  • plynoucí fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže
  • plynoucí fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou určeny k podnikání