Příjmy ze závislé činnosti mohou být zdaněné srážkovou daní podle zvláštní sazby daně. Kdy musíte podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti?

Srážková daň 2019

Srážková daň 2019 se týká příjmů ze závislé činnosti. Mohou být zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejich úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč v případě, že zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tyto příjmy a z nich sraženou daň lze pak zahrnout do daňového přiznání. U příjmů ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní se použije sazba daně 15%.

Srážková daň 2019 u dalších příjmů

Srážková daň se vztahuje na příjmy:

  • plynoucí fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže
  • plynoucí fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou určeny k podnikání
  • z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti
  • z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu
  • z podílu na zisku tichého společníka
  • z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření, z penzijního pojištění, z plnění ze soukromého životního pojištění
  • z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem
  • Srážková daň 2019 a sazba daně 5% se vztahuje na příjmy z úplaty u finančního leasingu.
  • Srážková daň 2019 a sazba daně 19 % se použije u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek a u veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5.

Srážková daň 2019 a vyúčtování daně

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je plátce daně povinen podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy vyúčtování za rok 2019 je třeba podat do 31. 3. 2019.