Seznam daňových poradců nabízí kompletní přehled o daňových poradcích ve vašem regionu. Platnost seznamu je pravidelně aktualizována. Aktuální informace zjistíte v kanceláři Komory daňových poradců ČR.

Seznam daňových poradců a jejich sídla

Citace § 6 odst. 12 zák. č. 523/1992 Sb.: Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový poradce kancelář. Nemá-li daňový poradce kancelář mimo byt, v němž trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt. Daňový poradce nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně, mohou mít jen jedno sídlo. Pobočkou kanceláře je místnost mimo sídlo daňového poradce, v níž daňový poradce rovněž vykonává daňové poradenství.

Seznam daňových poradců, jejich specializace a obory činnosti

Každý daňový poradce se specializuje na zaměření své činnosti. Tyto informace si zadávají přímo daňoví poradci. KDP ČR obsah těchto údajů neověřuje a nepřebírá za ně jakoukoli odpovědnost.

Daňoví poradci se vždy řídí etickým kodexem

Etický kodex je určený a závazný pouze pro daňové poradce, kteří se k jeho dodržování písemně přihlásí. Etický kodex není proto samozřejmý pro každého daňového poradce. Naši daňoví poradci jsou k etickému kodexu přihlášeni. Seznam daňových poradců přihlášených k etickému kodexu, najdete na našich stránkách. Přihlášení k Etickému kodexu je v souladu se Stanovami KDP ČR evidováno a zveřejněno v seznamu daňových poradců.

Pozastavení výkonu daňového poradenství

Komora daňových poradců ČR pozastavila některým daňovým poradcům výkon činnosti, což je uvedeno u konkrétních jmen. Aktuální stav lze zjistit v kanceláři KDP ČR.

Citace § 8 zák. č. 523/1992 Sb.:

Komora může pozastavit daňovému poradci výkon daňového poradenství, jestliže

bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům,

bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,

nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 9 písm. a).

Komora daňovému poradci výkon daňového poradenství pozastaví, jestliže mu bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení výkonu daňového poradenství.

Pro rozhodnutí o pozastavení výkonu daňového poradenství platí obdobně ustanovení § 7 odst. 4. (Citace § 7 odst. 4: Rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu musí být řádně zdůvodněno a doručeno daňovému poradci a musí obsahovat poučení o právu podat opravný prostředek soudu proti tomuto rozhodnutí.)

Výkon daňového poradenství je pozastaven

v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného ukončení řízení,

v případě podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné smlouvy,

v případě podle odstavce 2 do doby uvedené v rozhodnutí Komory.