Zdravotní pojištění letošní rok rapidně vzroste

Vinou výrazného zvýšení mezd poroste také od letošního roku výše minimálních záloh na pojistné za zdravotní pojištění. Připlatíme si o necelých dvě stě korun.

Zálohy na zdravotním pojištění vychází z průměrné mzdy

Minimální výše zálohy se vypočítá z výše průměrné mzdy pro následující rok. Ta se udává v Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., a to ze všeobecného vyměřovacího základu a pomocí přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu.

Pro rok 2019 činí průměrná mzda 32 699 Korun a jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 30 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0843. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru.

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění, tvoří jednu polovinu dosažených příjmů. Odečítají se od nich výdaje, ať už vynaložených, nebo uplatněných formou paušálu. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 procenta a násobí se částkou vyměřovacího základu. Polovina vyměřovacího základu je pro rok 2019, 16 349,50 Korun, se zaokrouhlením 16 350 Korun. Tuto částku násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5% a získáme tak částku 2 208 Korun. toje minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2019. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Záloha na zdravotní pojištění se hradí do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018, který musíte odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje pro podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost. Jde o podnikání při studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku. Zálohy na zdravotní pojištění platí tyto osoby až od druhého roku podnikání na vedlejší činnost a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku.

Mění se i záloha na pojistné u minimální mzdy

Minimální mzda v roce 2019 činí 13 350 korun a tím dochází také ke změně na pojistném na zdravotní pojištění. Ta bude nově činit 1 803 Korun.

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • ženy/muži v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
  • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
  • studenti starší 26 let,
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
  • členové náboženského řádu bez příjmu.