Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví jasně stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví pro fyzické a právnické osoby. Poradíme vám, jak zákon o účetnictví chápat a co je jeho hlavní složkou.

Zákon o účetnictví v kostce

Zákon o účetnictví stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Je součástí veřejného práva a stanovuje také požadavky na průkaznost účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Zákon o účetnictví je velmi rozsáhlý zákon, kterému je nutné porozumět. Nevíte si rady se správným vedením účetnictví? Obraťte se na naši účetní kancelář a my vám pomůžeme se správným vedením účetnictví.

Zákon o účetnictví a jeho obsah

 • Část první (§1 až §8) především upravuje předmět účetnictví.
 • Druhá část (§9 až §17) rozsah vedení účetnictví, účetní zápisy, doklady a účetní knihy.
 • Třetí část (§18 až §23 b) se věnuje účetní závěrce včetně použití mezinárodních účetních standardů, ověřování závěrky a sestavení výroční zprávy.
 • Ve čtvrté části (§24 až §28) jsou upraveny způsoby oceňování.
 • V páté části (§29 a §30) inventarizace závazků a majetku.
 • Šestá část (§31 a §32) se věnuje úschově účetních záznamů.
 • V poslední, sedmé části (§33 až §38 a), je definován účetní záznam, jeho průkaznost, opravy a správní delikty

Při zpracování účetnictví je zákon č. 563/2002 o účetnictví základním stěžejním předpisem, podle kterého musí být účetnictví vedeno. Dalším velmi významným předpisem je Vyhláška č. 500/2002

Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, účtující v soustavě podvojného účetnictví.

Zákon o účetnictví podrobně

Zákon upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky vykazování účetních záznamů pro potřeby státu.

Předmětem účetnictví je vykazování stavu a pohybu

 • majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv
 • nákladů a výnosů
 • výsledků hospodaření
 • Novela zákona o účetnictví

Připravili jsme pro vás několik změn, které se týkají zákona o účetnictví. Novela se zabývá především novými typy účetních jednotek bez právní osobnosti (doposud byl používán termín právní subjektivita), vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví a také vztahu povinného ověření účetní závěrky těchto účetních jednotek.

Každoročně je zákon o účetnictví pozměněn a spolu s ním přichází řada novinek, které jako účetní musíte brát v potaz. Nedělejte si starosti s vedením účetnictví a tuto činnost přenechejte naší účetní firmě. Online vedení účetnictví vám ušetří spoustu finančních prostředků a času.

Paragraf 1 odst. 2:

Jedná se o ustanovení, které určuje, na koho se zákon o účetnictví vztahuje. Rozšiřuje se tedy okruh účetních jednotek.

Změny v bodech:

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),“. (jde o změnu v pojmech, kdy dosavadní společnost bez právní subjektivity je nahrazena pojmem společnost, obdobná úprava v §4, zákona o účetnictví)

Doplněny byly tyto body:

svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu (obdobně byly tyto účetní jednotky doplněny do dalších ustanovení).

Paragraf 2:

V tomto paragrafu došlo k úpravě pojmu závazek, aby se předešlo výkladovým nesrovnalostem. Pojem vymezuje v účetních předpisech zpravidla účetní kategorii, která není totožná s civilně právním obsahem tohoto pojmu, například dohadné pasivní položky, rezervy atp. Pojem závazek podle zákona o účetnictví bude i nadále obsahovat dluhy.

Další změnou bude možné zajistit pro uživatele účetní uzávěrky strukturované informace nad rámec rozsahu přílohy v účetní uzávěrce. Jedná se o rozšiřování zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky ve věci rozsahu a způsobu vyhotovení výroční zprávy (§ 4 odst. 8 písm. a).

Nový paragraf 4a:

U tohoto paragrafu změna souvisí s vložením nového ustanovení, které se týká odpovědnosti za vedení účetních jednotek bez právní osobnosti (svěřenecké fondy, podílové fondy a další jednotky bez právní osobnosti). Deklaruje se zde, že zákon se nově vztahuje na tyto osoby:

Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku, a osoba, která jedná jménem účetní jednotky, případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to společně a nerozdílně.

Paragraf 20 odst. 1:

V tomto paragrafu bylo doplněno písmeno e, které stanoví povinnost mít účetní uzávěrku svěřenského fondu podle občanského zákoníku ověřenou auditorem v případě, kdy pro povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem nelze využít ustanovení §20 odst. 1 písm. a) až d) a f) zákona o účetnictví.