Zákon o dani z příjmu 2019

Co nového přináší zákon o dani z příjmu 2019? Zákon o daních z příjmu je zákon č. č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů udává, jak odvádět daň z příjmu fyzických a právnických osob.

Co je daň z příjmů a co upravuje zákon o dani z příjmu 2019

Daň z příjmu je daň, která se odvádí z výdělků ať už fyzických nebo právnických osob. Existuje celá řada systémů daně z příjmu, které se liší svým dopadem. Tyto systémy udává přímo zákon o daních z příjmů 2019. Daň z příjmu může být progresivní, regresivní nebo proporcionální.

Pokud je daň uvalena na obchodní společnosti, je často nazývána jako daň z příjmů právnických osob nebo daň ze zisku. Daň z příjmů fyzických osob často zdaňuje veškerý příjem fyzické osoby, zatímco daň z příjmů právnických osob zdaňuje čistý zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady a případně dalšími odpisy).

Daň z příjmů je v mnoha zemích považována za jednu z nejvýznamnějších daní a její konstrukce je velice složitá, jelikož jsou na tuto daň kladeny vyšší požadavky. Měla by zohlednit sociální postavení poplatníků a tím sloužit k redistribuci důchodů od osob s vyššími příjmy k osobám s příjmy nižšími. Zákon o daních z příjmu upravuje daň v České republice.

Daň z příjmů právnických osob

Zákon o daních z příjmu 2019 u právnických osob udává, o kolik se snižuje jejich čistý zisk. Platí se na základě přiznání k dani z příjmu právnických osob nebo je vybírána srážkou.

Registrace k dani z příjmů

Každý subjekt má povinnost registrovat se k platbám daně z příjmů.

  • U fyzických osob v pracovním poměru tuto registraci provádí zaměstnavatel.
  • Podnikatelské subjekty – OSVČ a právnické osoby – se mají povinnost registrovat sami.

Daň z příjmů fyzických osob

Fyzické osoby odvádějí daně z příjmu ze závislé činnosti, příjmu ze samostatné činnosti, příjmu z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy.

Příjmem se zde rozumí příjem jak peněžní, tak nepeněžní. Pokud se jedná o příjem nepeněžní, musí být nejprve oceněn, neboli musí být stanovena jeho finanční hodnota. Jedním ze způsobů, jak lze ocenit nepeněžitý příjem je využití právního předpisu, který upravuje oceňování majetku.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy uvedené v §4 ZDP. Do těchto příjmů zahrnujeme například daňový bonus, kurzový zisk, příjmy z prodeje rodinného domu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky před prodejem, příplatek nebo příspěvek k důchodu, ocenění v oblasti kultury a další.

Předmětem daně z příjmů dle ZDP nejsou příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, majetkovou restitucí, darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, příjmy z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů a další uvedené v §3 odst. 4 ZDP.

Kdy a jak provést registraci

Podle zákona o daních z příjmu musí každá fyzická i právnická osoba provést registraci do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místa příslušného finančního úřadu. U podnikající fyzické osoby dle jejího trvalého bydliště, u právnické osoby podle sídla. Subjekt je následně povinen za uplynulý kalendářní rok podat daňové přiznání, pokud jeho příjmy byly vyšší než 15000 Kč (s výjimkou osvobozených příjmů a příjmů daněných daní srážkovou). Ale podává se vždy v případě daňové ztráty kvůli jejímu započtení.

Daňové přiznání k dani z příjmu FO je v ČR obecně povinen podat ten poplatník, jehož zdanitelné roční příjmy převyšují částku 15 000 Kč. Daňové přiznání není mimo jiné povinen podat poplatník, který nemá jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění dle §38f ZDP.