Povinnost vést účetnictví

Povinnost vést účetnictví musí všichni podnikatelé. Co všechno spadá pro povinnost vést účetnictví?

Povinnost vést účetnictví mají všichni podnikatelé

Povinnost vést účetnictví je pro přepsat doklady do programu, který se postará o zbytek.

Kdo vede účetnictví?

Pravidla pro vedení účetnictví upravuje zákon o vedení účetnictví a další související předpisy. Těmi jsou především vyhláška 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 024.

Povinnost vést účetnictví mají:

právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle nějž jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, organizační složky státu.

Dále jsou to:

Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l), ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

Svěřenské fondy podle občanského zákoníku, fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.