Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví není určeno pro každého. Víme, kdo může vést jednoduché účetnictví a za jakých podmínek.

Jednoduché účetnictví je od počátku roku 2016, kdy byla zavedena novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., která opět povoluje možnost vést jednoduché účetnictví. Avšak ne pro každého a za předem určeným podmínek.

Jednoduché účetnictví versus daňová evidence

Jednoduché účetnictví bylo od roku 2004 nahrazeno daňovou evidencí. Toto slovo se již několik let neobjevovalo. Některým účetním jednotkám byla udělena výjimka a své účetnictví mohou vést jako jednoduché. Tyto jednotky tedy účtují podle pravidel, která byla před několika lety zrušena, a to bylo hlavním důvodem pro opětovné znovuzavedení jednoduchého účetnictví zpět do zákona o účetnictví.

Kdy můžete říkat své daňové evidenci jednoduché účetnictví

  • pokud nejste plátcem daně z přidané hodnoty
  • pokud nejsou vaše příjmy za poslední uzavřené účetní období vyšší, jak tři miliony korun. Do této hodnoty se nezapočítávají průběžné položky, tržby z prodeje dlouhodobého majetku či mimořádné příjmy.
  • pokud není celková hodnota majetku účetní jednotky vyšší než 3 mil. Kč. Do této hodnoty se opět nezapočítávají pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady, nahodilé či mimořádné pohledávky a jejich úhrady.

Přitom jste zároveň

spolkem a pobočným spolkem, odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací či pobočnou mezinárodní odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů, církví a náboženskou společností či církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou dle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, honební společností.

Jednoduché účetnictví mají nové právní úpravy

V současnosti se úprava jednoduchého účetnictví nevrací ke svému původnímu pojetí, tedy zachycovat účetní případy na jednom účtu. Pojem “jednoduché” je nyní vztaženo spíše k rozsahu jeho vedení. Na druhou stranu také ale nalezneme mnoho shod s historií, a to především v jeho přehledech. Výstupem jednoduchého účetnictví jsou tyto přehledy dva – přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích.

Účetními knihami v jednoduchém účetnictví jsou opět:

  • peněžní deník (obsahuje informace o peněžních prostředcích, tedy o příjmech a výdajích),
  • kniha pohledávek a závazků (součástí této knihy jsou také tzv. zákonné rezervy),
  • pomocné knihy o ostatních složkách majetku (především dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek, zásoby a ceniny).

Z toho důvodu, že se nová právní úprava jednoduchého účetnictví plně nevrací k původnímu pojetí, některá ustanovení zákona se tím vylučují: ustanovení odpisů, opravných položek, rezerv a reálné hodnoty, ustanovení o směrné účtové osnově, účtovém rozvrhu či některá ustanovení o účetní závěrce, tedy ta ustanovení, která se výlučně týkají vedení podvojného účetnictví, účetní jednotky, které nyní vedou jednoduché účetnictví, nemohou uplatňovat jako účetní období hospodářský rok.