Dodatečné daňové přiznání

Daňové přiznání je základem pro správné stanovení daně. Co je dodatečné daňové přiznání a kdy ho má poplatník podat?

Co je dodatečné daňové přiznání

Řádné daňové přiznání se každoročně podává 1. dubna, nepřipadá-li tento den na víkendový. Pak se podání řádného daňového přiznání odkládá na první pracovní den. Může se však stát, že podnikatel ve svém již podaném daňovém přiznání najde chybu. Pokud se tak stane v řádném termínu podání, je možné podat opravné přiznání. Toto opravné přiznání nahrazuje daňové přiznání předchozí.

Pokud se však chyba najde až po řádném termínu podání, je nutné vystavit dodatečné přiznání. Řádné i opravné daňové přiznání v tištěné podobě musí být v záhlaví označené jako dodatečné nebo opravné, v dodatečném daňovém přiznání se vyznačí rozdíly, například křížkem, barevně, podtržením nebo jinou značkou, proti poslední známé daňové povinnosti.

Kdy je možné podat dodatečné daňové přiznání

Dodatečné daňové přiznání se podává pouze v případě, že podnikatel shledal ve svém již podaném daňovém přiznání, podaném v řádném termínu, chybu a tato chyba měla mít za následek buďto nižší daňovou ztrátu nebo vyšší daňovou povinnost. Dodatečné daňové přiznání se musí podat do konce měsíce, kdy následuje po zjištění této chyby. V této lhůtě je rovněž splatná dodatečná daň.

Co si můžete v dodatečném daňovém přiznání uplatnit?

Pokud poplatník zjistí, že v minulých obdobích si neuplatnil slevu nebo daňové zvýhodnění, může podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň. Toto přiznání je však nutné podat ve stanovené lhůtě, tj. do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník tuto skutečnost zjistil.

Jak se postupuje při nepodání dodatečného daňového přiznání

Pokud jste nepodali řádné přiznání, vyzve vás správce daně k jeho podání v náhradní stanovené lhůtě. Nepodáte-li přiznání ani v náhradním termínu, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek. Pokud se očekává, že daňovému poplatníkovi bude daň doměřena, může správce daně vyzvat poplatníka k podání dodatečného daňového přiznání a stanovit náhradní lhůta. Pokud nepodáte daňové přiznání, může vám udělit správce daně pokutu ve výši 500,- korun do 300 000 korun.

Jak se počítá penále

  • 20 % z částky daně dodatečně vyměřené správcem daně,
  • 20 % z částky, o kterou byl snížen nadměrný odpočet,
  • 1 % z částky, o kterou byla snížena daňová ztráta – zde se s účinností daňového řádu zmírňuje výše penále z předchozích 5 %.