Dědická daň

Dědická daň je upravována zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Víme, kdo je poplatníkem dědické daně, co je předmětem daně a jaký je základ a sazba daně.

Kdo je poplatník dědické daně

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část

 • ze závěti
 • ze zákona
 • nebo z obou těchto právních důvodů.

Co je předmětem dědické daně

Dědická daň sahá do kteréhokoli nabytí majetku děděním. Majetkem jsou pro účely daně dědické věci movité a nemovité.

Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, daň se vybírá z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele. Z nemovitostí v cizině se daň nevybírá.

Jestliže zůstavitel v době své smrti

 • byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
 • byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
 • nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

Co je základem dědické daně

Dědická daň se vypočte z ceny majetku nabytého jednotlivým dědicem, která je ještě ponížena o tyto náklady:

 • prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí
 • cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické
 • přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele
 • odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví
 • dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku

Jaká je sazba dědické daně

Dědická daň se vypočítá následovně. Pokud jste osobou zařazenou ve skupině I. a II., což jsou zjednodušeně příbuzní, daň neplatíte. Pro ostatní (III. skupina) se zjištěná daň podle tabulky daňových sazeb násobí koeficientem 0,5, což znamená zdanění základu sazbou 3,5 – 20 %.

Daňové přiznání k dědické dani

Daňové přiznání se podává příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Osoby zařazené do I. a II. skupiny daňové přiznání k dani dědické nepodávají.