Darovací daň

Darovací daň spadá do zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Víte, co je předmětem této daně, jaká je výše daně a co je od darovací daně osvobozeno?

Kdo platí darovací daň

Pokud jste dostali darem nemovitost a jste fyzická nebo právnická osoba, s trvalým pobytem v České republice nebo zde jako právnická osoba sídlíte, jste poplatníkem daně. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem.

Co je předmětem darovací daně

Do darovací daně spadá bezúplatné nabytí majetku. Majetek spadající do darovací daně je:

 • movitý majetek a nemovitosti
 • jiný majetkový prospěch

Pokud jste nabyli movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně, nebo byl bezúplatně nabyt v České republice, je veškeré nabytí tohoto majetku předmětem darovací daně.

Pokud jste však movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nabyli mimo Českou republiku, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku a to u fyzické osoby(pokud je občanem České republiky nebo zde má trvalý pobyt) nebo právnická osoba se sídlem v České republice.

Co není předmětem darovací daně

 • důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu
 • plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem
 • prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu
 • prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci
 • dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů ČR i cizích
 • bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické

Jaký je základ darovací daně

Pro darovací daň je základ cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o:

 • cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací
 • prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně
 • clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny

Darovací daň se vypočte podle ceny ze zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění. Je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.

Kdy je darovací daň osvobozena

Od darovací daně jsou osvobozeny osoby zařazené do I. a II. skupiny, tj. příbuzní, nebo:

 • movité věci í osobní potřeby u fyzických osob do 20 000 Kč (daň se vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč)
 • vklady na účtech u bank do 20 000 Kč(daň se vybere pouze z té části movitého majetku, která převyšuje 20 000 Kč)
 • získání movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 3 000 Kč

Darovací daň a daňové přiznání

Daňové přiznání se podává příslušnému finančnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny. Dále v případě, kdy byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti a nebo uplynul příslušný kalendářní rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku podle § 20 (týká se kultury, školství, náboženství, politiky, zdravotnictví útulků pro zvířata)