Darovací daň z nemovitosti

Zajímá vás, jak se platí darovací daň z nemovitosti a kdy musíte podat daňové přiznání? Víme, kdy jste osvobození od darovací daně.

Darovací daň z nemovitosti

Darovací daň z nemovitosti, tedy daň z bezúplatného příjmu,je od 1.1.2014 upravena v zákoně o daních z příjmů (dříve zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) a touto daní je zdaňováno mimo jiné i bezúplatné nabytí majetku z dárce na obdarovaného prostřednictvím darovací smlouvy.

Darovací daň z nemovitosti, kdo je poplatníkem?

Poplatníkem darovací daně z nemovitosti je vždy nabyvatel, tedy obdarovaný. Předmětem darovací daně z nemovitosti je bezúplatné nabytí příjmů (plnění, majetku včetně nemovitostí) na základě právního úkonu, a to bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění. U nemovitostí se základ daně odvíjí mj. od hodnoty nemovitostí určené znaleckým posudkem.

Pokud je předmětem daně darovací jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, dobu života nebo na dobu delší pěti let (typicky např. osobní věcné břemeno práva bydlení a užívání v darovaných nemovitostech), rozumí se touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

Jak se počítá výše daně

Výše darovací daně je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u fyzických osob a 19% u právnických osob. U dražších nemovitostí tak může být nižší, než tomu bylo do konce r. 2013, u méně hodnotných nemovitostí je tato daň ovšem vyšší (dříve od 7% do 40%) – proto tzv. cizí osoby platí na dani darovací od r. 2014 více, než tomu bylo dosud.

Kdo je osvobozen od daně

Darovací daň z nemovitosti nemusí platit osoby, zapsané v I. a II. příbuzenské skupině. Jde tedy o:

  • příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atp.) a
  • v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, tetu, strýce, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte – zeťové a snachy, rodiče manžel nebo manžela rodičů a dále od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky druh a družka, pokud splňují tyto zákonné předpoklady)