Daňové přiznání

Danové přiznání se týká fyzické osoby nebo právnické osoby. Touto cestou občan přiznává státu příjmy podléhající dani vyměřené státem. Prostřednictvím daňového přiznání se vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně.

Nedoplatek na dani musí každý občan finančnímu úřadu odvést v řádném termínu. Přeplatek je mu vrácen, popřípadě převeden do dalšího období. Daňové přiznání se podává vždy k určitému časovému období. Nejčastěji se u fyzické osoby provádí ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem. Jde o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty a dalších. Každé daňové přiznání je k příslušné dani nutné podat v určitém termínu.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se podává tehdy, pokud výše výdělku za uplynulý rok (2018) přesáhl patnáct tisíc korun nebo pokud je ve ztrátě. Tato daň činí 15 procent ze základu daně a podnikatelé si její výši vypočtou prostřednictvím daňového přiznání. Za zaměstnance tuto daň odvádí zaměstnavatel. Pokud jste však v minulém roce měli jiný příjem než ze svého zaměstnání a přesáhl šest tisíc korun, musíte rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmu zaplatit.

Kdy podat daňové přiznání

Pokud vyplňujete daňové přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok, musíte jej podat do 1. dubna následujícího roku. Zákonný termín můžete podle daňového řádu bez pokuty překročit o pět pracovních dní. V dalších dnech už hrozí pokuta. V případě, že podáváte daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce a předložíte do 1. dubna finančnímu úřadu plnou moc, termín pro podání se posouvá do 1. července. I v tomto případě finanční úřad toleruje opožděných pět pracovních dní.

Daň z příjmu právnických osob

Další nejčastější daňové přiznání, které občané v České republice podávají, je daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob, vlastnící firmu na území České republiky nebo zde sídlí vedení firmy. Tímto je myšlena adresa místa, z něhož právnická osoba řídí svou firmu. Prostřednictvím daňového přiznání prokazuje příjmy plynoucí z podnikání z České republiky i ze zahraničí. U právnických osob, kde není sídlo firmy na území ČR, se daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na našem území.

Kdy podat daňové přiznání

Právnická osoba musí podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, nejpozději tři měsíce po jeho uplynutí. Jde většinou o kalendářní rok. Pokud je však právnická osoba povinna ověřovat účetní uzávěrku auditorem, musí se přiznání podat nejpozději šest měsíců po skončení roku. Stejná lhůta platí i pro situaci, kdy daňové přiznání zpracuje daňový poradce.