Daň z příjmu

Daň z příjmu musí odvádět zaměstnanci, fyzické osoby a právnické osoby. Uvalována je na finanční příjem fyzických osob i obchodních společností či jiných právnických osob.

Co je daň z příjmu

Je mnoho systémů daně z příjmu, které se liší svým dopadem. Daň z příjmu může být progresivní, proporcionální nebo regresivní. Například daň z příjmu právnických osob platí obchodní společnosti. Daň z příjmu fyzických osob zdaňuje veškerý příjem fyzické osoby, ale u dani z příjmu příjmů právnických osob zdaňuje čistý zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady a případně dalšími odpisy).

V Česku tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecně dodavatel ze svého zisku z obchodu odvede státu část, kterou nazýváme daní z příjmu. Daň z příjmu se dělí na daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob je uvalena na příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, příjmy ze samostatné činnosti a ostatní příjmy. Příjmem se zde rozumí příjem jak peněžní, tak nepeněžní. Pokud se jedná o příjem nepeněžní, musí být nejprve oceněn,

neboli musí být stanovena jeho finanční hodnota. Jedním ze způsobů, jak lze ocenit nepeněžitý příjem je využití právního předpisu, který upravuje oceňování majetku.

Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy uvedené v §4 ZDP. Do těchto příjmů zahrnujeme například daňový bonus, kurzový zisk, příjmy z prodeje rodinného domu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky před prodejem, příplatek nebo příspěvek k důchodu, ocenění v oblasti kultury a další.

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je určena pro všechny právnické osoby, která snižuje jejich zisk. Platit ji musí každá obchodní společnost na základě podání daňového přiznání nebo je vybírána srážkou.

Registrace k dani z příjmů

Každý subjekt má povinnost registrovat se k platbám daně z příjmů.

  • U fyzických osob v pracovním poměru tuto registraci provádí zaměstnavatel.
  • Podnikatelské subjekty – OSVČ a právnické osoby – se mají povinnost registrovat sami.

Každý subjekt je povinen provést registraci do třiceti dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušného finančního úřadu. U podnikající fyzické osoby dle jejího trvalého bydliště, u právnické osoby podle sídla. Subjekt je následně povinen za uplynulý kalendářní rok podat daňové přiznání, pokud jeho příjmy byly vyšší než 15000 Kč