Daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí se týká všech, kteří nabyli vlastnické právo k nemovité věci. Předmětem této daně jsou všechny nemovitosti, které najdete v tomto článku.

Kdo platí daň z převodu nemovitostí

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nově od 1. 11. 2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Platí ji tedy kupující.

Co je předmět daně z převodu nemovitostí

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.
  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky

Jak se počítá daň z převodu nemovitostí

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je sjednaná cena nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Kdy se podává daňové přiznání

Pro výpočet daně z převodu nemovitostí poslouží daňové přiznání, které musí poplatník podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Další případy jsou uvedeny v zákoně.

Zákon také stanoví případy osvobození od dani z převodu nemovitostí. Zjednodušeně řečeno jde zejména o situace, kdy developer, stavební firma, realitní kancelář nebo obec prodává (převádí) novou stavbu, která dosud nebyla užívána (s výjimkou zkušebního provozu).