Komora daňových poradců ČR je samosprávnou profesní organizací a je dána je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Komora daňových poradců ČR a zákon č 523/1992 Sb.

Zákon č 523/1992 Sb., upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Zákon o daňovém poradenství garantuje očekávané profesní standardy profese, upravuje postavení Komory daňových poradců, práva a povinnosti daňových poradců a definuje i samotné daňové poradenství jako poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Dle zákona mohou profesi daňových poradců vykonávat pouze fyzické osoby, zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR. Daňoví poradci jsou ze zákona povinně členy Komory.

Komora daňových poradců ČR a etický kodex

Etický kodex vychází z právní úpravy daňového poradenství v ČR a dále z principu profesní etiky. Kodex je základní dokument, který upravuje pravidla výkonu daňového poradenství.

Základní pravidla:

  • Nezávislost daňového poradce při plnění povinností
  • Odpovědnost – daňový poradce plně odpovídá za svou práci i za práci svých zaměstnanců. Má odpovědnost za profesní pochybení, odpovídá za škody z nedbalosti. Obvykle tato rizika kryje pojištěním profesní odpovědnosti
  • Péče a svědomitost – daňový poradce se musí řídit platnými právními předpisy a skloubit je s pokyny klienta. Musí případy řešit objektivně.
  • Mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které klient daňovému poradci svěří.
  • Slučitelné a neslučitelné činnosti – poradce by měl provádět jen takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí, dodržuje předpisy a etiku daňového poradce.
  • Reklama – daňový poradce poskytuje pouze pravdivé informace o své činnosti.
  • Vztahy s profesními kolegy – vztahy musí být v souladu s dobrými mravy, měl by podporovat dobré vztahy s kolegy.
  • Výše odměny – klient má právo na informaci o výši odměny před zahájením činnosti daňového poradce.
  • Profesní vzdělávání – pro výkon je nezbytné celoživotní vzdělávání, rozvíjení profesních schopností a odborných znalostí poradce.
  • Disciplinární sankce – komora má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení povinností a čestného jednání daňového poradce.