Daňový poradce vám ušetří finanční prostředky za správně vyplněné přiznání a pomůže vám během roku s vaším podnikáním.

Daňový poradce je nejlepší rádce pro podnikání

Daňový poradce je nepostradatelným pomocníkem pro každého podnikatele. Činnost daňových poradců je upravena zákonem o daňovém poradenství. Mimo jiné daňový poradce musí dodržovat etický kodex, který upravuje chování daňových poradců z pohledu profesní etiky. Mnoho účetních nabízí konzultace nebo poradenství, ale nejsou přímo daňoví poradci. Často uvádí, že jsou účetní nebo finanční poradci, čímž vás můžou zmást. Ti vám ale nezaručí prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Ujistěte se, zda je „váš“ daňový poradce zapsán v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Práce daňových poradců je upravena zákonem o daňovém poradenství. Mimo jiné daňový poradce musí dodržovat etický kodex, který upravuje chování daňových poradců z pohledu profesní etiky.

Daňový poradce se řídí zákonem o daňovém poradenství

Každý daňový poradce je povinen, řídit se zákonem o daňovém poradenství. Tento zákon upravuje činnost daňových poradců a nároky a povinnosti klientů. Klientem daňového poradce může být fyzická nebo právnická osoba, tedy živnostníci, ale i obchodní společnosti a další právnické osoby. Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy, kterou uzavře daňový poradce a klient. Daňovému poradci náleží za služby odměna.

Daňový poradce bude stát za vašimi právy:

 • Daňový poradce je povinen chránit práva svého klienta.
 • Je povinen jednat čestně a svědomitě.
 • Má povinnost využívat všechny zákonné prostředky, které budou pro klienta prospěšné.
 • Daňový poradce je povinen zachovávat mlčenlivost.
 • Daňový poradce je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí daňového poradenství a může také od smlouvy odstoupit, pokud dojde k narušení součinnosti klienta a daňového poradce.
 • Daňový poradce se řídí etickým kodexem Komory daňových poradců
 • Etický kodex vychází z právní úpravy daňového poradenství v ČR a dále z principu profesní etiky. Kodex je základní dokument, který upravuje pravidla výkonu daňového poradenství.

Základní pravidla:

 • Nezávislost daňového poradce při plnění povinností
 • Odpovědnost – daňový poradce plně odpovídá za svou práci i za práci svých zaměstnanců. Má odpovědnost za profesní pochybení, odpovídá za škody z nedbalosti. Obvykle tato rizika kryje pojištěním profesní odpovědnosti
 • Péče a svědomitost – daňový poradce se musí řídit platnými právními předpisy a skloubit je s pokyny klienta. Musí případy řešit objektivně.
 • Mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které klient daňovému poradci svěří.
 • Slučitelné a neslučitelné činnosti – poradce by měl provádět jen takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí, dodržuje předpisy a etiku daňového poradce.
 • Reklama – daňový poradce poskytuje pouze pravdivé informace o své činnosti.
 • Vztahy s profesními kolegy – vztahy musí být v souladu s dobrými mravy, měl by podporovat dobré vztahy s kolegy.
 • Výše odměny – klient má právo na informaci o výši odměny před zahájením činnosti daňového poradce.
 • Profesní vzdělávání – pro výkon je nezbytné celoživotní vzdělávání, rozvíjení profesních schopností a odborných znalostí poradce.
 • Disciplinární sankce – komora má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení povinností a čestného jednání daňového poradce.