Daně elektronicky jsou v současnosti stále oblíbenější. Postačí k němu elektronický podpis. Jak využít možnost podávat daně elektronicky?

Kdy podávat daně elektronicky

Daňová přiznání se podávají každoročně. Podávat daně elektronicky může mít celou řadu výhod. Přiznání k jednotlivým daním se provádí prostřednictvím formuláře s předem definovanými řádky, které je nutné dle návodu vyplnit. Podávat daňové přiznání online je jednoduché a bezpečné. Poplatník je navíc chráněn kontrolními mechanizmy pro odhalení překlepů nebo špatných výpočtů.

Certifikátem k úspěchu

Poplatník, který chce podávat daně elektronicky, musí vlastnit kvalifikovaný certifikát, s jehož použitím přiznání elektronicky podepisuje. Využít se tento certifikát může k přiznání dani z příjmu, přiznání k silniční dani a DPH.

Jaké jsou novinky pro daně elektronicky

Od ledna 2015 platí nové ustanovení daňového řádu, které upravuje povinné elektronické podání tak, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato datová zpráva musí být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslaná prostřednictvím datové schránky, nebo odeslaná s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

U nás můžeme využít portál Finanční správy k elektronické komunikaci s finančními úřady. Pro tyto účely je zřízen Daňový portál. Prostřednictvím tohoto nástroje je možné posílat např. daňová přiznání či jiné písemnosti.

Právnickým osobám a uživatelům datových schránek také nabídnout export formulářů do XML formátu, který je vyžadován finančními úřady. Tito uživatelé navíc nemohou činit běžná daňová podání jiným způsobem, než datovou schránkou.