Daň z nemovitých věcí, známá spíše jako daň z nemovitosti. Platit ji jsou povinni všichni, kdo vlastní nějakou nemovitost. Daň z nemovitých věcí se oproti ostatním daním platí dopředu. Výpočet daně z nemovitých věcí se provádí pomocí daňového přiznání, které se oproti ostatním daním podá finančnímu úřadu pouze jednou. Následně je každý rok majitel finančním úřadem vyzýván k jejímu zaplacení. Nové daňové přiznání se posílá tehdy, když se na nemovitosti něco zásadního změní.

Jaký je předmět daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti je tvořena z daní z pozemku a daní ze staveb či jednotek. Daň z nemovitosti se platí z pozemků ležících na území České republiky a jsou zapsané v katastru nemovitostí. Do daně z nemovitosti spadají rovněž dokončené nebo užívané budovy, jednotky, inženýrské stavby apod.

Které stavby jsou od daně z nemovitosti osvobozeny?

Některé stavby jsou od daně z nemovitých věcí osvobozeny. Jedná se o obytné domy, které vlastní občan, držící průkaz ZTP nebo ZTP/P, pobírající příspěvek na živobytí. Od daně z nemovitosti jsou osvobozeny také určité pozemky.

Daň z nemovitých věcí platí nejčastěji vlastník nemovitosti, může to být rovněž nájemce nebo uživatel pozemku.

Kdo musí podat daňové přiznání

  • vlastník pozemku
  • vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru
  • nájemce pozemků
  • uživatel pozemků, není-li např. vlastník pozemku znám

Kdy se podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou. Pokud však nastane změna na stavbě či pozemku, pak se podává nové daňové přiznání. Rovněž se daňové přiznání podává tehdy, pokud jste v předcházejícím zdaňovacím období nabyli nějakou jinou nemovitost. Daňové přiznání se vždy podává do konce ledna. Pokud poslední kalendářní den v lednu přichází na víkend, termín se posouvá až na následující pracovní den. Daňové přiznání podáváte na územním pracovišti krajského finančního úřadu, kde se nemovitost nachází.

Kdy se platí daň z movitých věcí

Daň z nemovitosti se platí každý rok do posledního květnového dne. V tento den musí finanční úřad peníze mít na účtu, popřípadě v pokladně. Pokud poslední kalendářní den v květnu spadá na víkendový den, termín se posouvá do nejbližšího prvního pracovního dne.

Daň z nemovitosti si můžete rozdělit do dvou splátek a to tehdy, pokud výše daně přesáhne pět tisíc korun. První splátka musí být na účet finančního úřadu připsána poslední den květnového měsíce, další pak k poslednímu dni listopadového měsíce. Můžete však celou částku uhradit v jedné splátce, k poslednímu dni květnového měsíce.

Kdo vyměří výši daně

Daň z nemovitosti vyměří finanční úřad na základě daňového přiznání. Výši daně posílá složenkou. Daň můžete rovněž uhradit prostřednictvím SIPO. Při využití služby SIPO je nutné finanční úřad o této situaci informovat prostřednictvím příslušného formuláře a doložit přidělení spojovacího čísla SIPO. Finanční úřad musí být o této situaci informován do konce ledna příslušného zdaňovacího období.